ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Нотариални такси

ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ
И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Одобрена с Постановление № 186 от 13 август 1998 г.,
обнародвана в ДВ, бр. 95 от 14 август 1998 г.

I. Обикновени нотариални такси /в лева/

1. За извършване:
а/ на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес – 15.00

б/ на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд и на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд – 10.00

2. За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа – 6.00

Забележка: Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.

3. За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи – 6.00

Забележка: Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 41-52 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – върху първия екземпляр: а/ за първата страница – 3.00; б/ за всяка следваща страница – 1.00, а останалите екземпляри се таксуват като преписи.

5. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес: а/ за първия подпис – 3.00; б/ за всеки следващ подпис – 1.00.

Забележка: Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа: а/ за първата страница – 2.00; б/ за всяка следваща страница – 1.00

7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри: а/ за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице – 1.00; б/ за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице – 5.00


II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

8. За извършване на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес:

До 100 лв. 15 лв.
От 101 до 1000 лв. 15 + 1,5 на сто за горницата над 100
От 1001 до 10 000 лв. 28,50 + 1 на сто за горницата над 1000
От 10 001 до 50 000 лв. 118,50 + 0,5 на сто за горницата над 10 000
От 50 001 до 100 000 лв. 318,50 + 0,2 на сто за горницата над 50 000
Над 100 000 лв. 418 + 0,1 на сто за горницата над 100 000,
но не повече от 3000

9. За извършване на нотариално завещание, при издаване на препис от обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8.

10. За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8.

Забележка: Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

Забележка: Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.

12. За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес / като разписки за дължими или издължени суми, молби за вписване на законна ипотека, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др./ се събира половината от таксата по т. 10, но не по-малко от 15 лв.

13. За управление на имущество – върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката: за всеки месец – 20 на сто, но не по-малко от 20 лв.

III. Нотариални такси според изразходваното време /лв/час/

14. За устен правен съвет или консултация – 3.00

15. За писмен правен съвет или консултация при посредничество за изясняване волята на страните – 6.00

Забележка: Таксите по т. 14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1 – 15 лв.

Забележка: Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.

18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3 – 6 лв.

19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.

20. За изготвяне:

а/ на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8;

б/ на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 9.

Забележка:Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект за нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.

21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.

22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

Забележка: Таксите по т. 17-21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.

V. Допълнителна нотариална такса

23. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

а/ извън нотариалната кантора в работно време – 25 на сто;

б/ в нотариалната кантора в неработно време – 25 на сто;

в/ извън нотариалната кантора в неработно време – 50 на сто

Имот на деня

промишлена-земя габрово болта
Тип на имота: промишлена земя
Град: Габрово
Квартал: БОЛТА
Площ: 2000 кв. м.
Цена: 28000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 24

  • Currently 2.33/5

Оценка: 2.3/5 (24 гласа)

Случаен имот

Тип на имота: двустаен

двустаен софия хиподрума Град: София
Квартал: ХИПОДРУМА 4
Площ: 72 кв. м.
Цена: 79500 EUR