ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Какви данъци дължим при сделки с имоти

Данъчните задължения на физическите лица при сделки с недвижими имоти са определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 1 януари 2007 г.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. За първи път в този закон физическите лица получиха възможност да приспадат от данъците си 10 на сто разходи при извършване на продажба или замяна на недвижимо имущество.

Цената на придобиване съгласно ЗДДФЛ е:
- документално доказаната цена на придобиване на имуществото;
- документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице – в случаите на замяна с доплащане;
- нула – когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение;
- документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице – в случаите на замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото;
- пазарната цена на имуществото, придобито при замяна – в случаите на продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;
- документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт – в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 01.01.1998 г.

Разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ гласят, че не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажбата или замяната на:
- един недвижим жилищен имот независимо от датата на придобиването му;
- до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между придобиването им и датата на продажбата или замяната им са изминали повече от 5 години.

Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завещание, както и имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

В ЗДДФЛ не се съдържа текст, който да освобождава доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по дарение. Те се считат за облагаеми и следва да се декларират чрез подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъкът при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се определя в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съгласно чл. 44 от ЗМДТ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и придобити по възмезден начин. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества.

Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че уговорената цена е по-ниска от данъчната оценка – по данъчната оценка.

При дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
- 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
- 5 на сто – при дарение между лица без родствена връзка.

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху оценката, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

При делба, когато притежаваният преди това дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението. Освобождават се от данък придобити имущества по чл. 48 от ЗМДТ.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката, след като установят, че е платен данъкът. Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти. Този срок тече от деня, следващ вписването на сделката.

По силата на чл. 45, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ с ДДС се облага прехвърлянето на право на собственост върху УПИ по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.

Според чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се облагат с ДДС сгради или части от тях, които не са нови. Това са сградите, които към датата на извършване на сделка са на повече от 5 години след издаването на разрешението за ползване. Нови сгради са сградите на етап „груб строеж” или тези, за които не са изтекли 5 години, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване.

Учредяването или прехвърлянето на право на строеж, съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, не се облага с данък до момента на завършване в груб строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.

Срокът за внасяне на ДДС по облагаеми сделки с недвижима собственост съвпада със срока на подаване на Справката декларация и придружаващите я дневници в общия случай при регистрираните по ЗДДС лица – до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

Сделки с недвижими имоти на лица, подлежащи на облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, са облагаеми по този закон при наличие на положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на даден имот с корпоративен данък от 10 на сто.

Имот на деня

промишлена-земя габрово болта
Тип на имота: промишлена земя
Град: Габрово
Квартал: БОЛТА
Площ: 2000 кв. м.
Цена: 28000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 28

  • Currently 2.33/5

Оценка: 2.3/5 (24 гласа)

Случаен имот

Тип на имота: тристаен

тристаен софия бъкстон Град: София
Квартал: БЪКСТОН 4
Площ: 88 кв. м.
Цена: 84000 EUR